Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

Европейски Мениджмънт Център има богат опит в организирането на вътрешнoфирмени обучения по програми, разработени конкретно за всеки клиент, съобразени със специфичните потребности и цели на фирмата. Центърът предлага специални пакети за квалификация и развитие на персонала. Разработва индивидуална корпоративна програма за обучение, която може да се приложи за всички сфери на бизнеса и покрива изцяло всички нива във фирмата. Методологията на обученията се осъществява чрез теоретична подкрепа, дискусии, бизнес казуси от практиката, симулации и ролеви игри
 
Принципни положения и организационни рамкови условия за успешна работа по проект Корпоративни Вътрешнофирмени обучения
 Яснота за двете страни и създаване на база за споразумения относно ролята и отговорностите на всички участващи в проекта Вътрешнофирмено Обучение и Консултиране:

  Притежател на проекта
  Мениджър на проекта
  Членове на екипа
  Група за направляване и управление
  Шансовете за организацията
Засилване на разбирането за конфликтите и търканията, които се получават обикновено между проектните и „нормалните” линейни организации
 Намиране на общи механизми за регулиране и съгласуване по важни теми като:
 изисквания към ръководителите на Организацията
 Задачи на РП
 Правомощия на РП

Всичко това се отнася и до 
    Групите/лицата, участващи в проекта по Обучение/
Организация на проектмениджмънта в ………. и управленски принципи
Влиянието на организацията изпълнител върху структурата на Компанията Потребител.
Ориентация към заинтересованите страни и маркетингова Стратегия на проекта за Вътрешнофирмените процеси, след това
 
Инструменти, техники на успешния проектмениджмънт за (потенциални) ръководители на проекти по Обучение
 
Тук става дума най-вече за изискванията към ръководителите на проекти по Обучение и Консултиране: професионални, социални и мениджърски компетенции, управленски качества, Административно/организационни способности и да могат да бъдат „майстори на парадокса” (кризисен мениджър, т.е.стратег, жонгльор; перфекционист, човек на действието,...)
 
 Изясняване на стартовите предпоставки на новите проекти и тяхното гарантиране, респ. подобряване чрез поддържане на контакт
 Идентифициране на проблеми и задачи; умението да се изведе планиране на целите при Обучение
Поддържане на равновесие между стабилизиране и промяна като задача за развитие
Установяване структурата на отношенията и мрежата от очаквания, за да се съгласува с тях оптимално организацията на проекта по Обучение
 Структуриране, планиране и направляване
Аналитични и креативни методи и техники за 
 структуриране на проблема
 процеси на вземане на решения
 запознаване и упражняване на работите по планирането и гарантирането на реализацията
Мотивация и управление, както и развиване на способностите за комуникация и коопериране, компетенции за работа в екип и гъвкавост при смяна на ролите
Разбиране на процесите на динамиката в групата, анализ и оказване на влияние върху тях
 Вътрешнофирменото Обучение ще се обвърже с конкретни мерки, съобразени със ситуацията на ръководителите на Човешки Ресурси в Организацията
 Установяване динамиката на организация между екип, отделни лица и определяне на йерархията
 


Стъпки при осъществяване на обученията:
• Запознаване с дейността на компанията и стратегическите й цели;
• Анализиране нуждите от обучение на служителите от всички нива;
• Разработване на подходящи програми от обучения и прилагане на цялостен подход;
• Анализ на ефекта от обученията;
Ползите от обученията:
• Повишаване  мотивацията на служителите и лоялността им към фирмата;
• Повишаване конкурентноспособността на фирмата;
• Увеличаване на печалбата;
Обученията са подходящи за всяка компания, решила да инвестира в развитието на своите служители и в своя успех;
Европейски Мениджмънт Център предлага фирмени обучения в следните области:
      

І. СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА

·          Основи на мениджмънта

·          Видове стратегии и планове

·          Финансови анализи и отчети

·          Бюджетиране

·          Кризисен мениджмънт

·          Управление на проекти

 

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА, МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ, ЛИДЕРСТВО

·          Подбор и задържане на персонал. Успешни методи и практики. Годишна атестация и представяне на служителя

·          Управление чрез съгласуване на целите (Годишен разговор със служителя)

·          Управление на персонала и мотивиране на служителите във време на промяна и криза

·          Ключови сфери на топ мениджмънта

·          Лидерски и мениджърски умения

·          Управление на екип, мотивиране и делегиране

·          Управление на конфликти

 

ІІІ. ПЕРСОНАЛНО РАЗВИТИЕ

·          Личностно развитие и мотивация

·          Управление и организация на времето

·          Управление на стреса

·          Умения и техники за презентиране

 

ІV. МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ

·          Маркетинг на продукти и услуги

·          Маркетингов контролинг

·          Creative selling (Как да се разграничим от конкуренцията)

·          Тайната на успешните продажби

·          Тактики при водене на преговори

·          Комуникация и взаимодействие с клиенти

 

Методи на обучение

Лекции, дискусии, анализи на информация, творческо обобщаване на идеи, ролеви игри и др.

Всички теми може да бъдат разработени и осъществени според желанието на клиента и спецификата на дейностите на фирмата. За тази цел се организира предварителна среща между представител на клиента, представител на ЕМЦ и обучителя.

 

Продължителност

Обученията са предвидении принципно с продължителност от 2 до 5 дни, но при желание от страна на клиента може да се разработят и осъществят с различна от тази продължителност.

 

Нашият подход се основава на съвременните тенденции в обучението за възрастни. Обучителните дейности са с практическа насоченост и постоянно се прави връзка между въвежданите подходи и реалната ситуация на обучаваните. Тренерите насърчават участниците да търсят реални казуси от своята практика. Прилага се интерактивен подход, като курсистите излизат от ролята на пасивни слушатели и активно участват в обучителния процес. Ролята на обучаващия е да дава насоки и създава условия на участниците да бъдат активни. Конкретните техники за едно обучение се определят при структуриране на съдържанието и на база анализ на нуждите на компанията.


 

 


 

  

Сертификат за качество