Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

Представяне

 Европейски Мениджмънт Център е основан през 1999 г. с основна цел подпомагането на фирми, институции и лица при утвърждаването им в силно конкурентна среда подчинено на осъществяване на принципите на Европейската идея за Учене през целия живот и изграждане на съвременно гражданско общество.
Ние съпровождаме и подпомагаме процесите на учене и развитие на лица, групи и организации, като целта ни е чрез включването си в тези процеси, участниците да могат да поемат отговорността, и:
 
 · да формулират и съгласуват цели за развитие, респ. за промени.
 · да планират и осъществяват стъпки за подобряване и да контролират своя успех.
 
По този начин се увеличава вероятността, обучението и развитието да са подходящи за участниците, адекватни за организацията и да имат траен ефект.
 
 ЕМЦ Модел Стратегически мениджмънт и управление на промените
 
Чрез "стратегическата" култура на организацията от една страна се съкращава времето за реакцията и на вътрешни и външни изисквания и от друга страна по-добре могат да се забелязват шансовете на пазара.
 
 EMЦ Моделът за Стратегическа Корпоративна култура се занимава със следните въпроси:
 
 · Какво представлява ефективната стратегия?
 · Кои методи, инструменти и процеси помагат при развитието на стратегиите?
 · Как да се инициират и „управляват” необходимите промени?
 
Програмите се провежда в условията на клубна атмосфера, което изпълнява и една от целите - приобщаване, създаване на особена специфична среда на взаимодействие, за по-голяма ефективност. Ще имате възможността не само да работите заедно, по време на вашата подготовка, но и да разширите своите познанства и бизнес контакти.
 
 Европейски Мениджмънт Център разполага с мрежа от чуждестранни и български предприемачи и консултанти- специалисти, които притежават съответната компетентност, за реализирането на проекти, съобразно Вашите изисквания.
 
Нашите консултанти работят на три езика - български, английски и немски.
 
 Европейски Мениджмънт Център работи активно в сферата на разработване, управление и реализация на Европейски Програми и Проекти както на национално, така и на международно равнище, като гради и утвърждава имидж на лоялен партньор и професионален експерт.

 

  

Сертификат за качество