Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

 

 Ние съпровождаме и подпомагаме процеси на учене и развитие на

Ø  лица,

Ø  екипи, сектори и

Ø  организации.

 

 При което за нас е важно концепциите и решенията да се разработят заедно с клиента. Така могат:

 

Ø  да се вземат предвид актуалните потребности от обучение

Ø  включването им в концепцията за развитието на персонала и

Ø  създаване на сигурност за стратегията на фирмата.

 

 При тези съвместни стъпки:

Ø  се определят потребностите от обучение на ръководните кадри и служителите

Ø  анализират се и се съгласуват целите за развитие и промени

Ø  определят се целевите групи

Ø  разработват се планове за структуриране и време и

Ø  се оценяват стъпките на провеждане и приложение. 

 

 

 За да се повиши отговорността – специално при висшия мениджмънт – за необходимото развитие на персонала, е подходящо да се състави група за управление.

Тя би трябвало да обхваща експерти по развитието на персонала и обучението, представителна група от топ-мениджмънта на организацията на клиента и партньори от EMC.

 

 По този начин се увеличава вероятността, обучението и развитието да са подходящи за участниците, адекватни на организацията и да имат траен ефект.

Освен това наред с индивидуалното обучение може да се подпомага и ученето в цялата организация.

 

ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ НА ПРОГРАМНО УЧЕНЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

 За да се осигури високо качество на учене и приложение, на преден план е реалната практика на участниците.

 

 Протичането на семинара се определя от ситуацията им в работата и управлението, техните въпроси, теми и проблеми.

 

 Затова:

Ø  преподавателите и курсистите определят и съгласуват заедно рамка за сферите и условията за обучение

Ø  сравняват се и се дискутират теориите за мениджмънт и моделите на мислене с опита и възможностите на курсистите и се съгласуват стъпките за прилагане на практика

Ø  определят се подпомагащи средства за самоанализ чрез анализ на собствените силни страни и необходимостта от развитие

Ø  методът на работа се базира на учене ориентирано към опита по моделапреживяване  - анализтеоретична обосновка

Ø  особено голямо значение се отдава на създаването на мрежа между курсистите и на ученето един от друг, както по време на семинара, така и след това

Ø  при повечето от тренингите курсистите биват приканвани да се приспособятменталночрез специални чек-листи.

 

Ø  Споразумение за запазване на тайна .

 

 По принцип по-ефикасни са многостепенните тренинги с по-кратка продължителност.

 

Напр. един модул тренинг и след това Follow-up. Където това не е възможно, включваме споменатите спомагателни средства за приложение под формата на партньорства за учене, групи за обмяна на опит.


 

 



 

Сертификат за качество