ЦПО

Европейски Мениджмънт Център ООД е създаден през 2006 година и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет (НАПОО), под номер 200612368.
 
Дейността на центъра е съобразена с Националната стратегия за продължаващо професионално обучение и обхваща придобиването, разширяването и усъвършенстването на професионалната квалификация на лица над 16 годишна възраст, с цел подобряване пригодността им за заетост, подпомагане на професионалната им кариера и тяхното индивидуално развитие.
 
Центърът провежда обучения по
 
Обучението в ЦПО по всяка професия и специалност се извършва по утвърдена от НАПОО учебна програма и учебен план.
ЦПО работи с квалифицирани специалисти, както утвърдени консултанти, така и практици от реалния бизнес. Предлага корпоративно и вътрешно фирмено обучение, с цел оптимизиране на мениджърските умения на екипите на различни управленски нива.
 
Курсовете по професионална квалификация завършват с полагане на държавни изпити по теория и практика.
При успешно завършване на квалификационен курс, обучените лица получават:
• Свидетелство за професионална квалификация (по образец) за II и III степен на професионална квалификация.
• Удостоверение за професионално обучение (по образец), за обучение по част от професия, актуализиране или разширяване на професионалната квалификация. 
• С цел по-добрата професионална реализация и пригодност за заетост, ЕМЦ предлага Europass документи.Те представят уменията и компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините , по които са придобивани и развивани. Комплектът дава информация за образованието, обучението, трудовия опит и мобилността на всеки.
 
Europass
улеснява комуникацията между работодатели, кандидати за работа, образователни институции и студенти във всички европейски страни.
В сътрудничество с Института за Международно сътрудничество към Германски Народни Университети (IIZDVV-BG), издава европейски сертификати за ключови компетентности-Xpert personal business skills.
Центърът активно работи в подпомагане на фирмите за участие в Оперативна програма ,,Развитие на ЧР"
 

                              

 

  

Сертификат за качество