Европейски Мениджмънт Център е партньор на Организацията на Обединените Нации за индустриално развитие(UNIDO), в рамките на проект ''Изграждане на регионална мрежа за КСО компетенция", в партньорство с организации от Украйна, Босна и Херцеговина, Сърбия и Хърватска.Все повече компании установяват, че добрият бизнес води до пълно съвместяване и насочване на интересите и нуждите на клиенти и служители, както и всички заинтересовани, към една обща стратегия. В дългосрочен план този подход може да генерира повече печалба и икономически растеж. Това потвърждава, че задача на мениджмънта е да търси оптимален баланс, за да отговори на интересите и нуждите на различните групи.

Цели:
Изграждането на регионална мрежа за Корпоративна Социална Отговорност цели устойчиво и непрекъснато подобряване на социално-икономическите условия и мерки за опазване на околната среда, чрез подкрепа на малките и средните предприятия, при осъществяване на тяхната дейност по отговорен начин.
В дългосрочен план, проектът цели да повиши конкурентноспособността и достъпа до пазари за малките и средните предприятия от Южна, Централна и Източна Европа, чрез намаляване на разходите, създаване на партньорски бизнес контакти, по-добро разбиране нуждите на потребителите, подобряване на производителността, качеството и взаимоотношенията с инвеститорите.

Очаквани резултати:
Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесе за изграждане на КСО капацитет на местните публични и частни институции, които подкрепят и консултират бизнеса, с оглед намаляване на разходите, повишаване на лоялността на служителите, за иновативно развитие и обучение, възможности за партньорства, повишаване на продуктивността и качеството.
Чрез мрежата от партньорства ще се предлагат ключови услуги, проучвания и оценки, консултантска помощ, формулиране на стратегии, техники за намаляване на разходите, обучения.


 
  Конференция на тема: Корпоративната социална отговорност за малките и средни предприятия и консултативните институции в България
 


На 12 и 13 юни 2007 г. в Гранд Хотел България в София се проведе международна конференция на тема: „Корпоративната социална отговорност за малките и средни предприятия и консултативните институции в България”. Организатор на конференцията е Европейски Мениджмънт Център , подкрепен от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Българския форум на бизнес лидерите (ББЛФ) и любезното съдействие на фирма Тандем ООД.

Събитието събра над 100 мениджъри, представители на малки и големи компании, бизнес асоциации, обществени институции, синдикати, неправителствени организации, консултативни и подкрепящи бизнеса институции, както и медии. Приветствия към Форума отправиха г-н Васил Войнов (Заместник-министър на Труда и социалната политика), г-жа Нина Радева (Заместник-министър на Икономиката и енергетиката), д-р Михаел Ангерер (Търговски съветник към Австрийското посолство), г-н Кай Бетке (Програмен мениджър, CSR и бизнес връзки, Централа на UNIDO), г-н Нийл Буне (Представител на UNDP за България), както и г-н Фернандо Понс Канто (Първи секретар на Делегацията на Европейската комисия в София).

Една от основните задачи на конференцията бе да спомогне за по-широкото разпространение на идеята за корпоративната социална отговорност (КСО) и нейното прилагане на практика, предимно в малките и средни предприятия, както и създаването на регионална мрежа от обществени и частни партньорски институции, които да подкрепят бизнеса в адаптирането му към КСО стратегиите. През двата дни на конференцията участниците се запознаха с развитието на КСО на глобално, регионално и местно ниво и обсъдиха въвеждането на различни методологии и инициативи в тази насока. На събитието бе представена актуална информация по въпроси като ISO 26000, Програмата за Постигане на Отговорни Предприемачи на UNIDO, най-новите инициативи на Европейската общност, както и участието на Глобалния Договор на ООН в борбата с корупцията.

Участниците в конференцията достигнаха до извода, че усилията за по-широкото разпространение на идеята за КСО, както и насърчаването на социално отговорни практики, са от основно значение за развитието на бизнеса и гражданското общество в България.


Галерия:

Работно посещение по проекта
Global Compact на UNDP в CUMERIO гр. Пирдоп

нагоре

 

  

Сертификат за качество