Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

 

  ЕМЦ  моделът цели да се повишат ключовите компетенции на новоназначени или вече действащи мениджъри, които са получили малко или недостатъчно подготовка, което да им помогне да се представят ефективно в работата си.Основните акценти в работата ще бъдат насочени към изграждане на умения в следните области: организационно управление, делегиране, ефективна междуличностна комуникация, екипна работа, мотивационни схеми, добро съгласуване чрез правилна комуникация и моделът е подчинен на задълбочаване в конкретното .  
  ЕМЦ моделът в този процес следва Корпоративното развитие – корпоративна култура, интеграция и развитие на тима, управление на промените, развитие на лидерството, процес на определяне на основните цели, консултации свързани с човешкия потенциал, презентационни умения, управление на подбора на персонал и на уменията, корпоративен подбор на обученията, управление на отношенията с клиенти.
Моделът ни задължава да наблюдаваме:
 
   Лично и професионално определение
   Отражение на собственото поведение
   Изпробване на ново поведение
Обработване и изясняване на конфликтите
                    ·   Работа с „трудни” хора
                    ·   Собствен ръководен опит
                    ·   Отражение и подготовка на решенията
 

Анализ на Вашите нужди

 

 Чрез интензивно задаване на въпроси през фазата на анализ на Вашите нужди, Европейки Мениджмънт Център ще осигури структурирано и създадено за Вас обучение. Нашият подход е:

  Предварително запознаване с участниците в обучението. Попълване на пред-семинарни формуляри за анализ на техните нужди, опит и мотивация.

 

  Двустранни срещи с нашия консултант до взаимното разбиране  за същността на обучението. Посещение за установяване на необходимото know-how.

 

  Разработване на план съвместно с консултанта за осъществяване на решенията.

 

·         По време на реализацията на решенията водещия програмата подпомага съответните служители, от една страна за да даде обратна връзка, ако се получат грешки и от друга страна да мотивира служителите да прилагат наученото.

 

·         Контрол на успеха от консултанта.

 

·         Комуникация и обратна връзка през целия период на подготовка, и периода след приключване.

 

Оценка на ефективността на обучението

 

·         Обратна връзка на участниците, чрез формуляри включващи редица въпроси свързани с обученията, извлечената полза от тях и тяхното приложение в тяхната работа.

 

·         Заключителни оценки и анализ от страна на ЕМЦ.

 

 При изпълнение на програмата нашите намерения са да работим кооперативно в постоянен контакт така че ще се задълбочим в темите управление, мотивация, конфликт, комуникации и ще разгледаме някои специални аспекти на работата в екип.

 

 Заедно ще размишляваме по особената роля на „мениджъра на различни нива” (неговите възможности и ограничения) и по-специално неговата роля при работата по стратегията и процесите на промяна. Отново ще има възможност за „самоанализи”.

 

 Започваме с „преживяванията” при осъществяване на намеренията Ви.


 

  

Сертификат за качество