ЦЕНА: 2050 €

 

 

Това е интегрирана програма по управление на туризма като стратегически отрасъл за развитието на всяка страна в динамични икономически времена.

Тя обхваща темите, свързани с управлението на туристическите дестинации, маркетинга и продажбите в туризма, управлението на връзките със служителите и оптимизирането на дейността.

 

Програмата се провежда със съдействието на ecoplus – Бизнес агенция на Долна Австрия (www.ecoplus.at). Дружеството е собственост на провинция Долна Австрия и Райфайзен-лизинг и обслужва бизнеса, като подпомага връзката му с политиката и администрацията, и тази на инвеститорите с инициаторите на регионални проекти на национално и международно ниво. ecoplus работи в мрежа с държавни, регионални, общински и европейски институции и гарантира бързина и гъвкавост, оптимална подкрепа на иновативни идеи и тяхното реализиране. Той ще представи в свои доклади тенденциите и стратегията за развитие на туризма в Австрия и България през 2022г. Ще бъдат организирани и идивидуални срещи между български и австрийски фирми и организации.

 

Програмата има за цел мениджърите ангажирани с туризма да добият трайни умения и разбирания за успешно развитие, съобразено с европейските изисквания и неговите структури, както и да имат представа от претенциите и изискванията на нарастващия брой чужди туристи.

 

Целева група

 

Представители на регионалния бизнес в страната, областните управи, кметствата и инфраструктурните проекти. Представители на топ и среден мениджмънт на фирми в областта на туризма, управлението на туристически услуги, хотели, ресторанти, спа-центрове, Wellness.

 

Обучители 


Подготовката се води от високо квалифицирани австрийски преподаватели, активно практикуващи консултанти. Това дава възможност за разглеждане на казуси от ежедневната практика и дискусии върху най-често срещани проблеми в туризма.

Форми и методи на работа

 

§  Самостоятелна и групова работа

§  Форми с практическа насоченост

§  Разработка на практически казуси от участниците

§  Ролеви игри и интерактивни методи

§  Упражнения за прилагане добрите практики

§  Теоретична подкрепа от лектора

§  Работни материали за допълнително задълбочаване на знанията и уменията

 

 

Съдържание На деловата част на програмата

 

МОДУЛ I – Управление на туристическите дестинации

 

Тенденциите в международния туризъм

Туристическите дестинации като ключ към успеха

§  „Заедно сме силни!“ – Туристическата мрежа

§  Типове гости в региона ни

§  Анализ на силните и слаби страни на региона

§  Позициониране и марка

§  Казус: Позициониране на дестинациите (работни групи)

 

Маркетинг, ориентиран към успеха в туризма

§  Маркетингова система в туристическите дестинации

§  Оформяне на предложения в туристическите мрежи

§  Service is our success“ – качество на услугата като решаващо предимство

§  Казус: Туристическо бюро, съсредоточено върху собствените си услуги (работни групи)

 

 

МОДУЛ IIМаркетинг & Продажби за хотели & курорти

 

Повече доволни гости при достъпни цени

 

§  Концепцията на Маркетинга / Продажбите в хотелиерството и нейната специфика

§  Ключови принципи и детайли при изготвянето на ефективен план за действие и контрол на приложението 

§  Проучване на пазара

§  Програми за обвързване на клиентите

§  Тенденции в хотелския маркетинг

§  Онлайн продажби

 

Вашите ползи:

§  Значението на Маркетинга и Продажбите за хотелите

§  Влиянието на Маркетинга и Продажбите върху Вашите гости и служители

§  Основи за сегментирането, таргетирането и позиционирането на гостите и пазарите, брандиране и др.

§  Предимство пред равностойните конкуренти

§  Как изглежда идеалната структура на продажбите в хотела? В какво се състои потенциала за подобряване?

§  Маркетинг срещу Продажби

§  Онлайн продажби и влиянието им върху развитието на Вашия хотел на следващ етап

§  Фактори при определянето на цената

 

МОДУЛ III – Управление на връзките със служителите

 

По-голям оборот и повече удовлетворени служители

 

Модерни методи за управление на служителите и дългосрочното им обвързване с компанията, с цел намаляване текучеството на служители; повишаване на удовлетвореността на служителите и превръщането им в постоянни партньори.

 

Вашите ползи:

§  Анализ на настоящата ситуация на управление на служителите в собствената компания

§  Стъпки за повишаване на качеството на обслужване чрез мотивирани служители

§  Развиване на стратегии „отвътре навън” съвместно със служителите

§  Въвеждане на „стимули” на различните нива в организацията

§  Значението на програми „Cross Exposure” за създаване на нагласа на служителите към работата в други отдели

§  Намаляване на текучеството чрез създаване на спокойна и плодотворна работна среда за Вашите служители

§  Въвеждане на модерни мотивационни методи като Служител на месеца, награда за най-добра идея и различни системи за възнаграждение на служителите

 

 

МОДУЛ IV Ефективно управление чрез следене на показателите и оптимизиране

           на дейността в хотелиерството

 

Показателите в различните отдели на хотела. Участниците ще се запознаят с най-важните показатели при изготвянето на дневен и месечен отчет и ролята им при планирането на дейността на компанията.

 

В рамките на модула ще бъдат представени начини за оптимизиране на дейността на хотела по отношение на оборот и разходи, с цел гарантиране на печалба за компанията в икономически трудни времена.

 

Участниците ще получат представа за:

·         Основните показатели в хотелиерството и как те могат да бъдат интегрирани в дейността им без излишни разходи

·         Анализа на собствената компания въз основа на показатели

·         Основата за стратегическото планиране на база на показатели

·         Оптимизирани обороти благодарение на оптимизирани продажби

·         Генериране на допълнителен оборот чрез атрактивно представяне на продуктите

·         Оптимизирането на разходите за персонал чрез планирано ангажиране на персонала

·         Стратегии за управление на разходите в хотелиерството

 

 

 

 

 
Registration: Тourism and Hotel Management - Study Visit
 
 
  
 
Position / Department
Organization
Scope of activity
 
Tax address
Address correspondence *
 
Phone * Fax
E-mail* Website
 
ID number VAT number
MALL
 
Въведете символите от картинката:*
 

 

 

 

  

Сертификат за качество