Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.
EVN България - цикъл от обучения на различни отдели и екипи по: Успешна комуникация и работа в екип, Самоорганизация и управление на времето, Техники на презентиране, Водене на интервю, Модерация и др.

Галерия: Снимки


OMV България - обучения по Успешни продажби, Преговори, Работа в екип, Проект мениджмънт


Метро Кеш Енд Кери България - цикъл от обучения за работа с клиенти, продажби и преговори.Ethical Negotiating for professionals, Negotiating skills.


Галерия: СнимкиТандем ООД
- обучение на висш и среден мениджмънт по Генерален мениджмънт, обучение по изграждане на умения за работа в екип и успешна комуникация, финансов мениджмънт, успешни продажби, проектмениджмънт и др. 


Райкомерс Конструкшън АД - изготвяне на цялостен план за продължително обучение на висшия и среден мениджмънт на дружеството. Двугодишен цикъл от обучения по мотивационни схеми, Управление чрез съгласуване на целите, Бюджетиране,BSC, Създаване на проектен екип, Управление на проекти, Модерация и креативност, Управление на времето и стреса и др.
През м. юни 2009 г.стартира съвместен проект за обучение на персонала, финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси''.


Галерия: Снимки


ЦУ Български пощи - обучение на висш и среден мениджмънт на тема: "Логистиката,като фактор за конкурентноспособност'',  организиране на посещение и  обмяна на опит в Австрия за мениджмънта.
Обучение по изграждане на умения за работа в екип и успешна комуникация.

Галерия: СнимкиСолид 55 ООД - обучение по въвеждане в теорията на Balanced ScoreCard(BSC). Структура, изготвяне , перспективи

ЧЕЗ България -  обучения на различни отдели и екипи по: Успешна комуникация и работа в екип, обучение на представители на направление Логистика на тема  Бизнес кореспонденция и комуникация

 
Галерия: Снимки


Практикер ЕООД - обучение на обучители(TTT)- интерактивна форма на поднасяне на теоретичните знания, трениране на умения и обсъждане на практически задачи и казуси.Истра ЕООД - цикъл от обучения по създаване и управление на екипи, Управление чрез съгласуване на целите, годишен разговор със служителите, Стратегическо планиране и контрол.


Дунапак Родина АД - продължително обучение в 5 модула за период от 3 години по Управление и мотивация, Управление на личните времеви ресурси и стреса, Целеполагане проект-мениджмънт, Организационна комуникация и управление на екипи.


Галерия: СнимкиОРТ АД - обучения по Стратегии за намаляване на разходите във фирмата, Работа в екип и мотивация, Работа с клиенти, Успешни продажби и др.

Галерия: Снимки


Дебулко ООД - консултации за висшия и среден  мениджмънт, Анализ на приходите и разходите-оптимизация, BSC, Финансов мениджмънт.

Промишлено строителство холдинг ЕАД - организиране на 3-модулна програма за обучение на висшия и среден мениджмънт на фирмата. Организиране на бизнес-форум на строителни фирми от Австрия за обмен на добри практики и механизми за преодоляване на кризата.

НЗОК - обучение за въвеждане на новите счетоводни стандарти, Обучение по Генерален мениджмънт в Австрия на ръководителите на регионалните каси и обмяна на опит.

САМ БС ЕООД - обучение по Успешни продажби и управление на връзките с клиенти, Генерален мениджмънт


Taxback International-Варна - цикъл от обучения по Работа в екип, Мотивиране на служителите, Успешна комуникация


Care International-България - модулно обучение по набиране на средства, Управление на проекти и Мотивиране на служителите


Клио ООД - цикъл от обучения по Успешни продажби и умения за работа с клиентите, Успешни преговори;


Строй-консулт ЕООД - обучения на различни нива мениджърски екипи по лидерски умения и управление на проекти;

ПОНС България - обучение по Преговори и успешни продажби;

Уинслоу Дивелъпмънтс ООД - обучения по Професионални продажби и преговори с клиентите;

Дявач ЕООД - обучение по търговски умения и успешна комуникация с клиентите;


Кеппел ФЕЛС Балтек ЕООД - обучение по Развитие и усъвършенстване на уменията за оценка на персонала;

Applied Language Solutions - консултации на екипите за Успешна комуникация, Умения за продажби по телефона;

Банксервиз АД - обучения по Успешно управление на проекти, Екипност и комуникация;


Европринт България 
- обучения по Контролинг, финансов мениджмънт, Генерален мениджмънт, Въвеждане на BSC;
 
Айвън 7 ООД- обучения по Лидерски умения, Изграждане на екипи и успешен проектмениджмънт;


Епсилон конструкшън ООД 
- обучения по Управление на бизнес процесите във фирмата , Управление чрез съгласуване на целите;


Гео Пауър ООД
- обучение по Изграждане на умения за управление на проекти, Комуникация и работа в екип;PHL
Invest LTD – консултации по Оптимизиране на разходите в холдинга, Въвеждане на Balanced ScoreCard (BSC)-структура, изготвяне, перспективи;


 

Изомат Интернешънъл ЕООД - обучение на търговските екипи по Умения за продажби и преговори с клиенти;


Китнер България ООД - обучения по Мениджърски умения, Финансов мениджмънт и контролинг, Успешна работа в екип;ЗАД Алианц България - обучение на търговските екипи по Умения за продажби и обслужване на клиенти; Елидис ООД - обучения по Умения за правилна комуникация, Генерален мениджмънт, Изграждане стратегията на фирмата;


ACO Строителни елементи ООД - цикъл от обучения по Умения за продажби и успешна комуникация с клиентите, Успешни преговори и Проектмениджмънт;


Салон Ефект ООД - цикъл от обучения по Управление на бизнес процесите, Умения за продажби и комуникация с клиентите;

 

Дига Лайн ООД- обучения по Маркетинг и продажби, Стратегически маркетинг и Генерален мениджмънт за мениджърския състав на фирмата;

                     

Строителна механизация АД - Обучения на висш и среден мениджмънт по Стратегии за намаляване на разходите във фирмата, Управление на проекти, Работа в екип и мотивация, Работа с клиенти, Успешни продажби и др.

Галерия: Снимки

Team coaching towards results
The Leader and Manager – Team Trainer
Building the Right Team Motivation
Middle Management position people-Structure Line-
Стратегия и планиране
Управление на процесите във фирмата
Управление на проекти и Управление чрез проекти; инициирани от Димитър Маджаров - 2 ЕООД и такива по EU Funds
Създаване на екип / Управление на персонала чрез изграждане и създадени вече екипи
MTEL - Мтел е бранд, който ти помага да бъдеш повече ти.

Повече за теб.

Програма: "Обучение на обучители"   Ноември 2009г

Галерия: Снимки


                                     

нагоре

 


 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество