EU Projects 

 

Основната цел на проекта е да се надградят съществуващи иновативни инструменти за да се подпомогне нискоквалифицираната работна сила и местните общности в отдалечени и изолирани региони, откъснати от индустриалните градски центрове. Проектът предвижда разработването на всеобхватна териториална диагностика, каталог на успешни европейски иновативни практики, които да се трансферират и прилагат, както и на иновативни решения за устойчива заетост и развитие на предприемачеството. Този инструментариум ще бъде основа за разработване на местна пътна карта за обучения и предприемачество.

Надяваме се така да насърчим работата на съществуващите локални мрежи, да подобрим достъпа до обучение на всички представители на местните общности, да мотивираме местните хора да се ангажират с „учене през целия живот” като разработим и предлагаме персонализирано обучение, съобразено с нуждите на бизнес средата.

В изпълнение на дейностите по проекта Европейски Мениджмънт Център ще партнира с 5 европейски организации:

Federacin Empresarial Cacerea (Federation of Enterprises in Cceres), Spain;

Centre of Entrepreneurial Diffusion of Tuscany (CEDIT), Italy;

The Bildungswerk der Schsischen Wirtschaft gGmbH (BSW), Germany;

Lndliche Erwachsenenbildung Thringen e.V. (LEB), Germany;

Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent, France;

 

От септември 2010 г. ЕМЦ стартира участието си в проект ,,Empowerment-learning processes to promote solidarity", 2010-1-DE2-GRU06-046974 програма Учене през целия живот, подпрограма Грюндвиг, партньорства за познание. Проектът се отнася до някои актуални тенденции на социалното изключване, безсилие и липса на солидарност, които се засилват в Европа. Процесът на икономическа глобализация, засилен от финансовата криза, предизвиква у много граждани от европейските страни впечатлението, че са подложени на силно подтискащото влияние на редица структури и бюрократични процедури. Всички тези тенденции водят до общото чувство на несигурност, безспокойство и беззащитност сред много граждани на европейските страни. Нарастване на значението и практическото отнасяне на понятието „солидарност” е предизвикателство и възможност за промяна за Европа. През последните години са развити иновативни концепции, които помагат за преодоляване на пасивното отношение и засилване на солидарните действия. Основната цел на проекта е адаптирането на обучението за възрастни към тези нови дидактически концепции.
Целевите групи на проекта са: доставчици на услуги в областта на обучението за възрастни, професионалисти и доброволци от НПО.
Възрастни обучаеми като цяло и особено представители на групи в неравностойно положение, като емигранти и възрастни хора.
В проекта участват като партньори организации от Австрия, Белгия, България, Германия, Италия и Чехия.


Галерия: Снимки


В началото на м. октомври 2010г., ЕМЦ стартира нов проект ,,Exploring Houses Through Curiosity and Social Learning", 509987-LLP-1-2010-1-TR-GRUNDTVIG-GM. В изпълнение на дейностите по проекта ЕМЦ ще партнира с 6 Европейски организации : Technical & Vocational High School Dikmen- Турция; Cocoate - Франция; Deri Jones & Associates Ltd- Великобритания; Cooperativa Cramars - Италия; Kaunas University of Technology-KTU - Литва и Cultural and Training Intervention Centre Doktum- Испания. Проектните дейности ще се проведат в рамките на 2 години - от октомври 2010 г. до септември 2012 г.
 
Проектът е насочен към проучване и популяризиране на историята на стари къщи-традиционни стари занаятчийски техники, архитектура, дизайн и др. Къщата винаги е източник на разнообразен спектър от знания и отразява представата на хората за живота. Тя е средище на представители на различни поколения и дава възможност да се предаде опита и познанията от по-старото поколение на младите хора, които въоръжени с модерен технологичен инструментариум, да документират, популяризират и анимират оригиналния характер на местната архитектура, история, култура и социален живот.
 
Уеб-сайт: www.abouthouses.eu/bg
 
   abouthouses.eu

Галерия:Снимки

 


 Европейски Мениджмънт Център има удоволствието да бъде партньор в нов проект по програма Леонардо да Винчи, трансфер на иновации, финансиран от Европейската Комисия, който стартира през септември 2009 г., No:2009-1-PL1-LEO05-05039. Проектът е с наименование LQW (Laenderbergreifendes Qualitaetsmanagement in der Weiterbildung im Europaeschen Kontext ) - EU   и се отнася до изработване на система за оценка на качеството при продължаващо и професионално обучение на възрастни с ниска квалификация. Проектът е с продължителност две години. Системата LQW е водещ модел за оценка на качеството на продължаващото обучение в Германия. Партньорски организации освен ЕМЦ в него са Marktplan - Полша, ArtSet Qualitaetstestierung GmbH – Германия и Kaunas University - Литва. Проектът се основава на успешния за Германия иновативен модел „Ориентирана към качеството система за оценяване на продължаващото обучение”(LQW).

Като резултат ще бъдат развити специфични за отделните страни-партньорки модели на LQW-системата. Към тях ще се разработят и комплект помощни материали и инструменти за оценяване, които ще могат да бъдат пригодени и използвани от страна на българския, литовския и полския партньор по проекта. Организациите - партньорки ще получат правото за прилагане на системата LQW чрез предоставяне на съответен лиценз от страна на немския партньор. Така една иновативна европейска практика ще получи своето приложение и в други страни, освен в Германия и Австрия.

Уеб-сайт: www.artset-lqw.de

Галерия:Снимки
 

 


ЕМЦ е одобрен за партньор в нов проект по програма Партньорства, Леонардо да Винчи: ,,The Business Support Professional Career Pathway Partnership", No:2009-1-GB2-LEO04-01418.

Партньорството се осъществява между 8 организации - Business Enterprise Support Limited - BES (Великобритания), Birmingham City University (Великобритания), Syntra West (Белгия), Naeringsetaten City Oslo/ Agency for business Development (Норвегия), Gospodarska Zbornica Slovenije - Centar za poslovno usposabljanje (gzs cpu ) Търговската палата на Словения, Retail Business Confederation of Andalucia (Испания) и Европейски Мениджмънт Център (България).

Проектните дейности ще се проведат в рамките на две години - от септември 2009 до август 2011 г.

Партньорството има за цел осъществяване на мобилности, чрез обмяна на опит и добри практики, за проучване на възможностите и разработване на кариерна пътека за професионално развитие на експерти, консултанти и обучители. Това са хора, работещи в подкрепа на бизнеса, в областта на предлагането на услуги и професионално обучение за корпоративни клиенти. Тази система ще подобри работата и разбирането, прозрачността и признаването на съответните квалификации и компетенции и ще бъде прилагана на европейско ниво.

Галерия: Снимки

 


WPO-Trainer – Обучение на обучители в строителния бранш, Европейска програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Леонардо да Винчи”, иновации, Nr D/06/B/F/PP 146511.

Голяма част от обучителите в строителния бранш имат добри познания в областта на строителството, но нямат педагогически умения. Целта на проекта е разработването на учебен план за Обучение на обучители (Train The Trainer), ориентирано към работния процес и предназначено за лектори, обучители, мениджъри, експерти към националните и регионални браншови организации, занаятчийски камари и институции за обучение на възрастни.

Уеб-сайт: www.wpo-trainer.net

Галерия: Снимки
 
 


B.L.I.N.D. C.A. - Blended Learning for Innovative Implementation in Networks for people with eye Defects as CallCenter Agents – Европейска програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Леонардо да Винчи”, иновации Nr: PL/06/B/F/PP-174015-P5.

Възможностите за професионално усъвършенстване и намиране на подходяща работа от незрящи и хора със зрителни увреждания не са много. Целта на този проект е разработването на учебен план и програма по професията „агент към call-центрове”, специално ориентирани към споменатата специфична целева група. Особено иновативен е подходът на обучение – чрез специална интернет-платформа.

Уеб-сайт: www.blindca.eu

Галерия: Снимки
 
 


SME TraiNet – Stakeholder network in the field of vocational training and guidance for the sustainable corporate development of young businesses and SMEs, Европейска програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Леонардо да Винчи”, иновации, мрежи, Nr: 142786-LLP-1-2008-1-AT-LEONARDO-LNW.

Целта на проекта е укрепване на диалога между „младите” малки и средни предприятия и организациите, предоставящи различни обучения. Срещането на търсенето на определен вид обучения с възможностите и предлагането им на пазара за образователни услуги ще допринесе за подобряване възможностите за оцеляването им в силно конкурентна среда. Партньори по проекта са: от Австрия-WIFI International Know-how Transfer(WIFI-IKT) -Федерална Стопанска Камара, Германия, Италия, Словения, Финландия и Полша.
 


Уеб-сайт: www.smetrai.net

Галерия: Снимки

Programme Conference Helzinki
 
 


Danube Networkers – Европейска програма „Учене през целия живот”, Грундтвиг, Партньорства Nr: LLP-2008-GRU-LP-08.

Целта на проекта е създаването на интеркултурна мрежа за хора от третата възраст, от страни по поречието на река Дунав, чрез организиране на различни мероприятия по пътя към единна Европа. Основната идея на партньорството е да помогне за приобщаването им към активно участие в гражданското общество и процеса на обединяване на страните в ЕС.

Уеб-сайт: www.danube-networkers.eu

Галерия: Снимки
 
 


PROMETHEUS – Европейска програма ERASMUS за млади предприемачи, пилотен проект Nr: L1-11-2008.

Програмата цели да стимулира предприемачеството, конкуренцията, интернационализирането и растежа на новите и вече основани /до 3 год./ малки и средни предприятия, чрез обмена на ноу-хау, опит и добри практики между опитни и млади предприемачи. Стартиращи предприемачи от Европа ще имат възможност да работят до шест месеца заедно с опитни предприемачи в техните фирми в избрана европейска страна, учейки се как да управляват и да развиват собствен бизнес. 
 

Тази програма на ЕС:
 

  • предлага възможност на начинаещи предприемачи да се учат от предприемач с опит, който ръководи малко или средно предприятие (МСП) в друга страна от ЕС,
  • способства за обмена на опит между начинаещи предприемачи и предприемачи с опит,
  • улеснява достъпа до нови пазари и намирането на потенциални бизнес партньори,
  • поощрява изграждането на мрежи между хората на бизнеса и МСП,
  • позволява на опитните предприемачи да развиват нови търговски връзки и да научават повече за съществуващите възможности в друга страна от ЕС.
 


Квалификационни услуги и обучения за служителите на Райкомерс Конструкшън АД, Проект № ESF-2102-01-04001.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и цели подобряване на професионалната квалификация и ключовите компетентности на работещите във фирмата, чрез провеждане на подходящи обучения. Той е част от стратегията на компанията за непрекъснато професионално и личностно развитие на служителите и е част от плана за развитието на фирмата. В програмата са заложени 11 различни обучения за квалификация и преквалификация на 360 служители. Като резултати от проекта се очакват повишаване ефективността на работата и по-добра конкурентоспособност на фирмата на европейския пазар.

Уеб-сайт: www.raicommerce.bg

Галерия: Снимки
 
 


EU-Praxi.net – International Network for the exchange of information on vocational training.

The activities of this network afford awareness, consultation and support to small and medium enterprises through the transfer of know-how, development of innovative products, cooperation and partnerships at the local level and exchange of experiences and best practices.

Website: www.eu-praxi.net

Gallery: Photos
 
 


Building a regional network for CSR competencies


The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) launched a regional project, through which it is possible to create local centers of Development Corporate Social Responsibility (CSR) in Central and Eastern Europe.
The Ministry of Labor and Social Policy supported the nomination of European Management Centre as a local center for Bulgaria.
The newly established CSR standards (ISO 26000) caused many small, medium and large businesses to create and be actively involved in local and national social and environmental projects.
The project focuses on sustainable and continuous improvement of the socio-economic conditions and measures for environmental protection by supporting small and medium enterprises and business associations in accomplishing their activities in a responsible manner.
Based on long-term considerations the project aims to increase competitiveness and market access for SMEs from the countries of South, Central and Eastern Europe by reducing costs, bonding business partner contacts for a better understanding of consumers' needs, improve productivity, quality and relationships with investors.

Back to top


 

  

Сертификат за качество