Съдържание:
1 Executive Summary
2 Фирма (профил на фирмата, фирмени цели,...)
3 Продукт или услуга (предимства за клиента / ползи за клиента, разработка, производство / извършване на услугата,...)
4 Бранш и пазар (Браншови анализ и анализ на цялостния пазар, пазарни сегменти / целеви клиенти, конкуренция,...)
5 Маркетинг (Влизане на пазара, концепция за продажба, изисквания за продажба…
6 Мениджмънт и ключови фигури
7 Планиране на продажбите
8 Шансове и рискове
9 5-годишно планиране (планиране на персонала, планиране на инвестициите и амортизациите, планиране, отчет за приходите и разходите, планиране на ликвидността,...)
10 Необходимо финансиране
Бизнес План
Той съдържа кратко описание на всички най-важни аспекти на бизнес плана.
Той трябва да дава най-вече разяснения относно продукта или услугата, както и за ползата на клиента, важните пазари, компетентността на мениджърите и нуждата от инвестиции с възможна съвкупна печалба.
 
Executive Summary – основни въпроси
Идеята за Вашият продукт или услуга добре ли е обяснена за четящия?
Ясна ли е ползата за клиента?
От колко голяма инвестиция има нужда Вашата фирма през следващите 5 години (груба преценка)?
В какво е компетентен работният екип?
Кои пазари и браншове са важни за фирмата Ви в началото?
Кои пазари и браншове са важни за Вашата фирма след детайлно проучване?
Каква съвкупна печалба (печалба отнесена към оборота или печалба отнесена към инвестицията) можете да постигнете с фирмата си?
От колко голяма инвестиция има нужда Вашата фирма през следващите 5 години, след точно планиране?
Фирмата
Основни въпроси относно профила на фирмата:
Какъв тип е Вашият бизнес?
Какъв обсег от пазари и продукти/услуги покривате?
Каква е историята на Вашата фирма?
Каква юридическа форма и обществена структура планирате?
Какво местоположение сте избрали за Вашата фирма?
 
(1) съставен от БП-конкуренцията (BACA, VATech, VAStahl, WKÖ)
Фирмата
Основни въпроси относно целите на фирмата:
Какви дългосрочни цели за фирмата сте си поставили?
Кои са основните фактори за успеха Ви?
С каква стратегия искате да постигнете тези цели?
Кои са крайъгълните камъни за това?
Представете действията във времето при създаването на фирмата заедно с крайъгълните в диаграма (например стълбовидна диаграма).
Какви ще бъдат първите (следващите) стъпки?
 
 
Продукт или услуга
 
Намерение за основаване на фирма, въз основа на идея за нов продукт или услуга, има смисъл само, ако нововъведението превъзхожда предишните предложения.
 
Основни въпроси относно предимствата/ползата за клиента
Кои целеви клиенти имате предвид?
Кои желания на клиента са налице?
Кои функции изпълнява в тази връзка Вашият продукт?
Какво още е нужно, за да реализирате тези ползите за клиента?
Какво партньорство е необходимо за пълното реализиране на ползите за клиента?
Кои продукти на конкуренцията вече съществуват или са в процес на разработка?
 
Основни въпроси относно състоянието на разработката
Какво е моментното състояние на техниката?
До каква степен идеята Ви е иновативна?
Поради какви причини Вашият продукт/услуга, или сравнимите продукти на конкуренцията, още не са излезли на пазара?
В какъв стадий на разработка се намира Вашият продукт или услуга?
Притежавате ли правата над лиценз или патент?
Продуктът/услугата Ви допускат ли се от законодателя?
Какви следващи стъпки на развитие/пускане на пазара на продукта/услугата Ви сте планирали?
Кои варианти на продукта/услугата Ви за какво приложение и каква група клиенти са предназначени ?
Кои важни опорни точки, относно развитието, трябва да бъдат достигнати?
Кои лицензи или патенти са собственост на конкуренти?
Колко качествени са предлаганите от Вас сервиз и обслужване?
Каква гаранция за продуктите/услугите давате?
Сравнете в едно общо представяне (профил на силни страни и слабости) силните страни и слабостите на Вашият продукт/услуга с тези на Вашият най-голям конкурент!
Какви ресурси (време,разходи) планирате за по нататъшно развитие?
 
Основни въпроси относно изработването/изготвянето
Какви процеси на изработване/изготвянето на услугата планирате?
Колко искате да произвеждате, съответно какъв спектър на услуги искате да предлагате?
Какви средства (количествени или качествени) са Ви нужни за създаването на Вашият продукт/услуга?
От какво количество изходни продукти се нуждаете (суровини, материали за предлаганите услуги)?
Кои части или услуги купувате от трети лица?
Какъв капацитет на производство за продукти или предлагане на услуги (бройка) планирате?
По какъв начин можете да приспособите краткосрочно капацитета на производство?
Какви разходи са свързани с разширяването на капацитета?
Какви са мерките които ще вземете за поддържането на нивото на качество?
Ако се нуждаете от склад как смятате да го изградите?
От какъв персонал имате нужда и как ще изглежда структурата на разходите при производството?
Колко струват производството и доставката/предоставянето на Вашият продукт съответно услуга?
 
 
Бранш и пазар
 
„Ако няма конкуренция, то най-вероятно въобще няма и пазар”
Браян Ууд
 
Голямо покачване на стойността на фирмата, може да се очаква само при голям потенциал на пазара. Ако може да се установи този потенциал, чрез анализ на пазара и бранша. Информациите, необходими за този анализ често се набавят по-лесно, отколкото предполагате.
В анализа на бранша, направете обзор на този бранш, към който ще спада Вашата фирма. Опишете, кои основни фактори, оказват влияние върху бранша. След това опишете състоянието в момента и въз основа на това развийте очакваните тенденции. Пояснете по какъв начин ще бъде повлияно развитието (например нови технологии, законодателни инициативи) и каква важност имат тези фактори за Вашата фирма. Изложенията Ви трябва да съдържа сведения за големината на пазара (продажба и оборот), за съвкупната печалба според вида на бранша и за ролята на иновациите и за бариерите за встъпване на пазара, за конкурентите, доставчиците както и клиентите и фирмената насоченост.
 
Основни въпроси относно анализа на бранша и пазара
Как се развива, съответно колко динамично се променя браншът ви?
Каква роля играят иновациите и технологическият напредък?
Колко големи са общият пласмент и общият оборот във вашият бранш?
Какви са тенденциите в момента?
Как протича развитието на цените?
Кои промени в икономиката влияят върху Вашия бранш?
Как влияе върху Вашия бранш законодателят?
По какъв начин се определя растежът на вашият бранш?
Каква е конкуренцията? Какви стратегии преследва?
Какви са бариерите за встъпване на пазара и по какъв начин могат да бъдат преодолени?
Каква съвкупна печалба може да бъде постигнати във Вашият бранш?
 
Основни въпроси относно пазарните сегменти и целевите клиенти
Как сегментирате пазара? Кои са вашите целеви групи?
Кои примери за клиенти може да дадете?
Каква продажба, оборот и печалба очаквате през първите пет години (груба преценка)?
Какъв обем (за пласмент) притежават отделните сегменти сега и за в бъдеще?
Кои са факторите за това човек да се реши на покупка?
Какъв процент за растеж предсказвате, за обема и потенциала на пазара?
Какъв е делът ви от пазара? Към какъв дял се стремите?
Колко доходоносни са отделните сегменти сега и в бъдещето (предположение)? Колко голям е потенциалът? Колко голям е потенциалът за оборот на отделните клиенти сега и за в бъдеще? Колко такива клиенти има в момента и в бъдеще?
На какви предположения се дължи Вашата преценка? С каква хипотеза може да се обобщи вашата преценка?
До каква степен зависите от големи клиенти?
 
 
 
Основни въпроси относно конкуренцията
Кои важни конкуренти предлагат подобни, съпоставими продукти или услуги?
Какви нововъведения могат да бъдат очаквани?
По какво се различава Вашето предлагане от това на конкуренцията?
Към кои целеви клиенти се стреми конкуренцията?
Какви дялове от пазара имат Вашите конкуренти?
Колко доходоносно работят Вашите конкуренти сега и в бъдещето (предположение)?
Какви стратегии преследват вашите конкуренти в момента и за в бъдеще (предположение)?
Кои канали за пласмент използва конкуренцията Ви?
Какви маркетингови стратегии следват конкурентите Ви?
Сравнете силните и слабите ви страни за конкуриране с тези на най-важния ви конкурент в един цялостен профил (развитие, продажба, маркетинг, местоположение,...)
Колко трайни ще са Вашите предимства над конкуренцията? Защо?
Как ще реагира конкуренцията на навлизането ви на пазара? Как ще отвърнете на тази реакция?
BACK
 
 

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество