О

пределение:

Колкото пъти днес се употребява понятието иновация, толкова значения има. Поради това първоначално ще направим опит да изясним по най-прост начин съдържанието му /от гледна точка на икономиката/:

 

Интерпретации на определението „иновация” /според икономическия лексикон на Габлер/

v  представа за управление на предприятия и на мениджъри

v  социални техники за разясняване и оказване на влияние при планирани организационни промени

v  стратегически концепции: иновациите се търсят на пазара, като се изтъкват като предимство пред конкуренцията

v  Шумпетер е поставил в центъра на икономическите дискусии в началото на 20-ти век иновацията като понятие и така е постигната следната дефиниция: „Иновацията е съзидателно разрушаване”. Това трябва да се разбира в следния смисъл : „По-доброто ново е враг на старото”.

 

Изходни точки на иновацията

v  Иновацията като проблем при търсенето на приложение на изобретения

v  Иновацията като търсене на решение на проблеми, за което решение няма идеи или резултати от проучвания, тъй като трябва да бъдат търсени само в ограничени рамки

v  Целево търсене на налични проблеми / клиенти с такива /казано по друг начин: търсене на бъдеща полза за клиентите/

 

Други отличителни знаци на иновацията /от лекциите на Дж. М. Кумингс, 2002/

v  иновацията изисква експериментиране и прототипи

v  иновацията изисква признаване на възможностите

v  иновацията възниква въз основата на знанията и преминава в организацията

v  иновацията в основната дейност препятства инерцията

v  стратегическата иновация разчупва правилата в играта за увеличаване на пазарния дял

v  иновацията изисква двойствена организация /от една страна - стабилност, от друга - експериментиране и непрекъснати промени, които може да предизвикват недоволство/

 

Иновация = креативност х ноу-хау х устойчивост /в смисъл да устоиш на натиска и да постигнеш желаното ново/

 

Иновацията винаги има нещо общо с новостите или подновяването в някаква степен. Икономическият успех на иновациите зависи предимно от разпознаването и формулирането на добри идеи, ноу-хау за развитието, до въвеждането и постигането на устойчивост на иновацията.

 

Иновациите могат да бъдат въведени при

v  продукти и услуги

v  методи

v  процеси и дейности, включително промени на структурни и културни елементи в организациите

 

 

У

правление на иновациите

 

„Иновациите са като малките пиленца. Изискват много грижи, докато станат самостоятелни, но след това нищо не е в състояние да ги задържи”.

 

Иновацията е ръководна задача в стратегически и оперативен план, при което вътре в организацията трябва да се съблюдават следните главни аспекти:

·         проучванията и управлението на идеите са така организирани, че откритията са налице, било то идвайки отвътре или отвън

·         ръководството е готово и е способно да развие идеите и откритията, така че да са продуктивни и да ги предложи на пазара или пък да ги въведе вътре в организацията като нов метод

·         За да се получи, или съответно изгради за продължителен период време технологичен и откривателски потенциал, трябва да се насърчи създаването на ноу-хау в основните компетенции на организацията. По-голямата част от иновациите се основават на креативни решения, които първоначално са могли да бъдат осъществени чрез обширни познания и занимания с определен вид материя.

 

Оперативното управление на иновациите служи за подпомагане увеличаването на шансовете за промени /ефективност/, както и за намаляване на разходите и времето за въвеждане на дейностите /продуктивност/.

 

„Иновацията, обаче, не е светлина, която случайно изгрява, а има нужда от постоянна среда, в която да бъде център на ежедневието. Ключът за това е лидерство, което се основава на постоянни ценности, което подхранва тази среда и допуска страст и емоция в работата. Служителите искат да знаят от предприятието, в което работят: какво ще ми донесе нововъведението? Един въпрос, на който не може просто да се отговори само с наличието на основни програми. В какво вярва това предприятие? Все повече вярвам, че такива ценности са спойката, която държи организацията цяла.”

Йорма Олиа, Из. Директор на НОКИА по време на връчването на наградата Шумпетер, Виена , декември 2003.

 

 

 

Сертификат за качество