Balanced Score Card  

Съвременен инструмент за прилагане на стратегическия контролинг

 

Наред с оперативния контролинг и особено по отношение на присъединяването на България към Европейския съюз, прилагането на стратегическия контролинг се превръща в значителен фактор за успех. Ще се запознаете с метода на стратегическия контролинг Balanced Score Card – инструмент за прилагане на стратегическия контролинг. Стъпки в процеса на въвеждане на стратегическия контролинг.

 

BSC е разработена от S.Kaplan и D.Norton в Harvard Business School.Възниква в началото на 90-те.Harvard Business Magazin окачествява BSC като най-важният инструмент за мениджмънт през последните 75 години.Основа на BSC са системите от показатели

          Стратегическо управление чрез система от показатели

          Инструмент за обвързване и  прилагане на стратегии в икономическата ни система „Transform strategy into action

          Иновация

          Предпоставка: завършено стратегическо планиране

          Базисни показатели и  системи от показатели

          Показателите ориентирани към финансите и резултата

 

Възникването на  BSC се налага от необходимостта да се отстранят недостатъците на системите от показатели, които са ориентирани само към резултата и финансите, забавят във времето, не са ориентирани към стратегията.

Това налага системите от показатели се  доразработват в BSC

 

По какъв начин Balanced Scorecard се свързва със стратегията на фирмата?

 

BSC – управленски инструмент

          balanced“ означава изравняване в три отношения:

 В представянето на фирмата,

 Във включването на всички важни организационни единици,

 В комуникацията с всички служители.

 

Със Scorecard се проследяват 5 намерения:

1. Обхващане комплексността на  дейността на фирмата и редуциране до прозрачни за всички

служители частични аспекти,

2. Превръщане на визиите в измерими понятия и произлизащите от тях стратегически цели,

3. Запознаване на всеки служител с тези  стратегически цели,

4. Закотвяне на стратегиите в ежедневието на фирмата (= бюджет) и

5. Напасване на стратегиите към променящите се в живота обстоятелства

 

BACK TO PROGRAMME

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество