Контролингът в практиката на ръководните кадри

 

ЦЕЛИ

 

q  прилагане на практика на обсъдените теми въз основа на конкретни казуси и примери

q  получаване на основни представи за контролинга

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

q  Анализ на разходите и калкулация

§  Пример – въвеждане на  изчисляване на разходите по място на възникването  в производствено предприятие

§  Пример – въвеждане на  изчисляване на разходите по място на възникването в търговска фирма

§  Пример – въвеждане на  изчисляване на разходите на процеса във фирма за услуги

§  Уъркшоп -  въвеждане на  изчисляване на разходите на процеса въз основа на зададен казус.

 

q  Управление чрез показатели

§  Пример за най-важните показатели за анализ на фирмата

§  Показателите като основа за оценка на персонала

§  Workshop Benchmarking

 

q  Бюджетиране във фирмата

§  Техники за бюджетиране

§  Грешки в бюджетирането

 

q  Структура на отчетите за ръководните кадри

§  Изисквания към отчетите

§  Кои отчети за кои отдели са

§  Конкретни примери за ефикасни отчети

 

q  Разработване на стратегия за фирмата

§  Визията като основа на стратегията

§  Worskhop: SWOT-анализът като основа за разработването на стратегия

§  Пример: Balanced Score Card като инструмент за прилагането на стратегията на практика

BACK

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество