\"\" 

Успешната работа в екип е предпоставка за по-добри качествени и количествени резултати. Справянето с комплексни задачи в днешно време е възможно само с мобилизирането на знанията и уменията на повече специалисти. Не е достатъчно, обаче, само да се обяви, че ще се работи в екип. Работата в екипа ще функционира при условие, че са обърне необходимото внимание на подбора на членовете на екипа, на неговото развитие и усъвършенстване.

 

ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ

 

q  Видове екипи и фази на създаването на екипа.

q  Избор на „правилните” членове на екипа. От какви хора имам нужда в екипа? Задачи, компетенции. Дефиниране на изискванията.

q  Ролята на лидера на екипа. Теория на Портър за личностния профил.

q  Щом хората работят заедно, възникват конфликти. Разпознаване на видовете конфликти и намиране на решения.

q  Какви са причините за стрес в екипите?

q  Как да решаваме конфликтите в екипа?

q  Конкуриране или коопериране. Предимства и недостатъци.

q  Доверието като фактор за успех. Как възприемаме другите и себе си?

q  Създаване на норми в екипа и тяхното значение за успеха.

q  Дефиниране профила на ръководителя на екипа.

q  Мотивиране на екипа. Човешките взаимоотношения в екипа.

q  Фактори за постигане на върхови постижения с екипа

 

МЕТОДИ НА РАБОТА

 

Кратка теоретична част, упражнения (работни техники), работа в малки групи и ролеви игри, тестове, дискусии, обмяна на опит.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 

Ръководители и участници в екипи на фирми и организации.

BACK

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество