НЯКОИ МИСЛИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ

 

 

 Нарастващата комплексност от задачи в скокообразно  променящите се “мъгляви” обкръжения надхвърля все по-често капацитета на йерархичните организации за решаване на проблеми и вземане  на решения. Проектният мениджмънт може да използва по-гъвкаво ресурсите и иновационното умение на една фирма.

 Така от една страна се скъсява времето за реакция на фирмата на вътрешни и на външни изисквания и от друга страна работната сфера преценява по-правилно инвестициите и потребностите на работещите в организацията хора.

 Проектният мениджмънт е концепцията и методът за комплексно, навременно и срочно справяне с поставените задачи. При това е необходимо сътрудничеството на повече фирмени сектори при идентифицирането, дефинирането, планирането, провеждането и контрола.

Чрез това процентът на успеха нараства, разходите намаляват и сроковете повече се спазват.

 Допълнителната полза - по-кооперативно, по-иновативно,  по-решаващо конфликтите сътрудничество – е значителна като принос за по-нататъшното развитие на организацията; макар и да е трудно измерима и само индиректно забележима.

 

2.Основни моменти в консултирането и обучението

 

 Ефикасен и ефективен ПМ е по-скоро гарантиран ако нагласите, уменията и поведението на участниците са развити в следните три съществени сфери:

 

3.1. “Системна или институционална компетентност”

 

 Изграждането и животът на проектна организация в рамката на съществуващата организация създават безпокойство, противоречия и конфликти. Гарантиращата относителна стабилност на йерархията и бързото поставяне под въпрос, динамиката и “другите” правила на играта на проектната организация са чужди един на друг до враждебни по между си. Уменията да се живее в тези 2 свята, да се “броди” между тях и да се издържат противоречията им са предпоставки за успех

 

ЦЕЛИТЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ СЕ ИЗВЕЖДАТ ОТ ТУК

 

3.2. Социална компетентност

 

 Уравновесеният чрез разделението на труда и конкурентно ориентираното обучение за “индивидуалисти” организационен човек е конфронтиран в рамките на проектния мениджмънт с комуникация, сътрудничество, мотивация, груповодинамични процеси и “внесени” в екипа интереси на сферата.

 

Целите за консултиране и обучение се извеждат от тук

 

3.3. Инструментна компетентност

 

 Комплексност, между дисциплинарна ресурсна концентрация, ясен времеви и разходен натиск сгъстяват и ускоряват процесите на решаване на проблема и вземане на решения. Към това се прибавят още планови, координиращи и направляващи задачи, за да се пусне в ход един проект и да се съблюдава

 

Целите за консултиране и обучение се извеждат оттук

 

4. Предпоставки за успеха на обучението и консултирането

 

 Концепцията и методът на ПМ трябва да се приемат сериозно от съществените части на организацията и от “горните етажи” и да се разглеждат като полезни.

По отношение на проектната организация (цели, дефиниция, задачи, компетенции и роли на участващите и др.) би трябвало да има яснота и единство.

В случай, че това не е гарантирано преди фазите на обучението, би трябвало да се включи консултационна фаза помагаща в създаването на тази яснота.

 Участниците би трябвало да имат по възможност опит в проектната дейност (като членове или ръководители). С това се гарантира конкретно усвояване на опит и рефлексия.

Те би трябвали да се включат сега или в близко бъдеще в проектна дейност; така се избягва “учене напразно”.

 Доброволно участие и никакво попълване на състава по принуда.

 Работата по обучението изхожда от конкретните работни и проектни ситуации на участниците Още преди фазите на обучението те би трябвало да се проучат (индивидуални и групови интервюта с потенциални участници).

Принципно многостепенните тренинги са по-ефикасни

(напр. Тренинг-стъпка, Follow-up, или помощи за прилагане като учебни партньорства, Erfa-кръгове и др.)

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество