q  подпомагащи рамкови условия

q  ориентирано към подчинения водене на разговора

q  РП е двустранен процес и не бива да се формира като йерархичен акт

q  Не е продажба на решения

q  Не е едностранно структуриране /определяне на темата, край…/

q  РП се провежда само между началника и подчинения

q  Подчиненият трябва да има шансове за оказване на влияние

q  Отказ от претенции за доминиране

q  Търпение, вместо оказване на натиск

q  Институционализиране редовно провеждане

                     Форми и цели на разговора с подчинените

 

= Разговор за решаване на проблем

o    Общо решаване на проблема с подчинения

o    Участие

o    Стимулиране на инициативата

  • Намиране на решение
  • Изпозване на потенциалите

= Управленчески разговор:

o    Критика и признание

o    Елемент на кооперативен стил на управление

o    Повишаване на мотивацията

o    Посочване на перспективите

o    Да не се предприема прогонване

 

= Разговор за поставяне на цели:

o    Постигане на споразумение за ясно дефинирани цели  и резултати /цел, качество, време, компетентност, очаквания, разходи…/

= Разговор за оценка и поощрение

o    Персонална оценка според дефиниране критерии

o    Персонално поощрение

o    Консултиране за образование и квалификация

o    Обратна връзка към началника за резултатите от неговото управление

              Ръководни линии за разговора със сътрудниците

 

 1.1   Кои поставени/договорени цели могат да бъдат постигнати?

1.2   Кои не / не изцяло?

1.3   Къде са причините?

2. Кои цели ще бъдат постигнати през следващите 12 месеца?

3. Какво може и трябва да се промени?

3.1 В отношенията с клиентите

3.2 В съвместната работа:

1.    вътре в екипа

2.    в общуването с другите сфери

4.    Съответстват ли условията на работа и ресурсите?

5.    Необходимост от обучение и желания /лични, професионални/

6. Баланс на висшестоящия – на отношението със сътрудниците

   /предишните 12 месеца/

    6.1 при кои проблеми в работата или особени случаи е работено  добре?

    6.2 къде желанията останаха неизпълнени?

7.Споразумения за следващата година

   /напр.: честота на контактите, предаване на информацията, мерки за подкрепа на съвместната работа,…/

назад

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество