ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН - ПРИОРИТЕТИ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ПОЗИЦИЯ


Стратегията за развитие на Дунавския регион е нова инициатива на Европейската Комисия. Идеята е регионалната политика на ЕС през следващия планов период да се базира на партньорството между заинтересованите страни за по-целенасочено постигане приоритетите за конкурентоспособност, иновации, енергийна ефективност и териториално сближаване. Целта е, чрез общо стратегическо планиране на един голям географски регион с обединяващи го характеристики, да се създаде програма за реализиране на конкретни проекти, значими за развитието дунавските страни и на целия Европейски съюз. Областите в които се предвижда интервенция са: навигация, мостове, пристанища, пътища, енергетика, качество на водите, превенция на риска, биоразнообразие, туризъм, историческо и културно наследство, развитие на човешките ресурси.

Дунавският регион е най-големият „макро” регион в Европа (включва 14 страни – Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Словения, Унгария, Хърватска, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украйна). Това е пълен спектър от най-богатите до най-бедните европейски региони. В това европейско пространство живеят над 100 милиона души. По река Дунав и в непосредствена близост са разположени 5 европейски столици – Виена, Братислава, Будапеща, Белград и Букурещ. Река Дунав е Трансевропейски транспортен коридор №7.

Българската позиция за участие в Дунавската стратегия се базира на предложените от Комисията три „стълба”: свързаност; околна среда и социално-икономическо развитие. Нашето убеждение е, че Стратегията, основана на принципите на политиката на сближаване, добро-съседство и сътрудничество, е уникална възможност пред всички страни в Дунавското пространство за постигане на хармонично и устойчиво развитие и повишаване на жизнения стандарт на хората.

За мото на българската позиция е възприета идеята за „Отключване на потенциала” Съществуващият огромен потенциал трябва да бъде разкрит, оценен и освободен за развитие. Със средствата на социално-икономическото и пространственото планиране и по-доброто управление и с помощта на всички заинтересовани страни и партньори ние се стремим да вдъхнем нов живот за този потенциал, да използваме енергията му за постигане на поставените цели и задачи. Нашите приоритетните области за стратегията са:
  • подобряване на достъпността, транспортните връзки и комуникации по и към Дунава и ефективното използване на енергийните ресурси;
  • подобряване качество на водите, опазване на богатото биоразнообразие, превенция и управление на риска;
  • повишаване на конкурентоспособността на регионите, чрез иновации, образование, култура, туризъм, мултикултурен диалог и съхраняване на регионалната идентичност и богатото културно наследство.

За развитието на транспортната инфраструктура e предвиден комплекс от мерки, за модернизацията на железопътната, пътната и пристанищната инфраструктура, изграждане на мостовете и фериботните връзки, подобряване на навигационните системи, функционалните връзки, транспортната безопасност и сигурност. Тези мерки са интегрирани в комплексни проекти по транс-европейските транспортни коридори - №7, №4, №10 и №9.

По отношение на енергийните мрежи е представен набор от инициативи, целящи постигането на регионална интеграция чрез общи транснационални енергийни инициативи, развитие на липсващите звена в енергийната система, създаване на единна регулаторна рамка, системи за сигурност, прилагане на нови финансови модели, изграждане на инсталации за възобновяеми енергийни източници, както и прилагането на мерки за енергийна ефективност.

За намаляване на замърсяването на водите се предвижда интегрирано планиране и управление на речната зона с набор от интервенции върху инфраструктурата и технологиите за опазване на околната среда, като изграждане на канализация и пречиствателни станции, съвременно управление на отпадъците, пречистване на почвата, пречистване на водите и осигуряване на питейното водоснабдяване. Тези мерки отразяват нуждите от модернизация на съоръженията, изграждане на капацитет и обучение, доставка на техническо оборудване за ефективен контрол срещу замърсяването на водите на реката, интегрирано управление на водите, както и набор от проекти свързани с използване на водите на р. Дунав за напояване и възстановяване на нарушените терени и природните ландшафти.

Приоритетът насочен към запазване на биологичното разнообразие съдържа набор от мерки за възстановяване на влажните зони по поречието на Дунав; картиране на природните местообитания и видове, ограничаване на негативното влияние на инвазивни видове и възстановяване на естествените местообитания, разработване и прилагане на транснационални стратегии за опазване на природното богатство на река Дунав за постигане на устойчиво управление на природните дадености.

За превенция на риска са предвидени както „меки мерки”, целящи подобряване на системите за мониторинг и контрол, така и инфраструктурни компоненти със защитен характер за интегрирано управление и превенция на кризи, бедствия и аварии. Целта е от една страна да се повиши сигурността на региона и да се ограничат последствията от възможни кризи, и от друга да се запазят екологичния статус и природните ресурси.

Друг важен приоритет е осъществяването на транснационални инициативи в подкрепа за иновациите. Приоритетът цели засилването на транснационалния изследователски и научен обмен, създаването и развитието на изследователски центрове и програми, проекти за подпомагане на сътрудничеството между висши учебни заведения, професионални училища и други в европейски контекст, както и подобряване на взаимодействието между образователни институции изследователски и иновационни центрове, създаването на партньорски мрежи и стимулиране на публично - частните партньорства.

Приоритет за стимулиране на търговията и инвестициитеразвитието на човешките ресурси съдържа инициативи за подкрепа на предприемачество, повишаване на капацитета за провеждане на ефективна финансова и инвестиционна политика на местно ниво, стимулиране на бизнес сътрудничеството и развитието на малкия и среден бизнес, както и проекти за изграждане на индустриални и технологични паркове и транспортно-логистични и панаирни центрове.

За развитието на човешките ресурси са идентифицирани мултидисциплинарни проекти за създаване на образователни и квалификационни центрове, както и проекти за маркетинг на пазара на труда и студентската мобилност. Предвиждат се инициативи за повишаване капацитета на общинските и областните администрации и НПО във връзка с устойчивото развитие на региона В този контекст развитието на човешките ресурси се основава на партньорството и трансфера на знания и добри практики.

Особено важен приоритет за България е ефективното използване на туристическия потенциал. Приоритетът включва интегрирани проекти с трансграничен и транснационален характер, които са насочени към формирането на обща Дунавска туристическа стратегия, развитие на общ туристически пазар и набор от инициативи за създаване на дунавски туристически продукти в областта на културния, винения, селския и круизния туризъм.

Важен фактор за осъществяването на така формулираните приоритети е по-доброто управление. Това е основното предизвикателство за подготовката и изпълнението на Стратегията. Доброто управление може да се реализира чрез усъвършенстване на институционалния капацитет и управленските механизми и процедури, включително тяхната хармонизация на наднационално ниво за изпълнението на мащабни проекти от взаимен интерес. Мерките, идентифицирани в тази област са свързани с повишаването на административния капацитет, оптимизацията на управленските практики, транснационалното сътрудничество на ниво администрации, привличането на неправителствения сектор като гарант за участието на гражданското общество. Предвид характера и спецификата на Дунавската стратегия и нейните цели тук са включени и проекти целящи повишаване на ролята на регионалната и местна общност, укрепване на партньорските мрежи на градове и региони и повишаване на синергията между „вътрешните” европейски финансови инструменти, каквито са Структурните фондове и JASPERS, от една страна и „външните” инструменти, като този за добро-съседство (ENPI) и единния инструмент за пред-присъединяване (IPA). Взаимодействието с между-регионални организации, като Работната общност „Дунавски страни”, Асамблеята на европейските региони, Международната асоциация за Дунавски изследвания, Института на регионите в Европа и т.н., се явява източник на съществена добавена стойност по отношение на успешното интегриране на добри управленски модели и практики в българския контекст.

BACK

 

 

 

Сертификат за качество