WATER TREATMENT
                                               ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА

Consulting
Our specialists give advise about plants and products, inform you about possible materials and work out taylor-made solutions


Консултиране
Нашите специалисти дават съвети относно инсталациите и продуктите, информират ви за възможните материали и изработват решенията според клиента

Process design
Optimized Process design for smooth technical and cost-effective operation
Проектиране на процеси
Оптимизирано проектиране на процеси за технически безпроблемна и печеливша работа

Mechanical/Electrical Concept
Based on the process-design we choose the needed materials and machines
Механична/Електрическа концепция
Въз основа на проекта на процесите ние избираме необходимите материали и машини

Civil Guide Drawings
Строителни чертежи

Project execution/Project management
Изпълнението на проекта/Управление на проекта

Scheduling
Scheduling is worked out from our project manager based on a scheduling software to ensure a smooth execution
Графици
Графиците се изработват от нашия управител на проекта с помощта на софтуер за графици с цел безпроблемно изпълнение

Detailengineering/Production planning
Since years our engineers are designing machines, gadgets and other components in 3D format to provide easy understandable and customer-oriented documentation
Purchases undergo a continuous state of the art control to provide optimized products for our clients
Детайлно проектиране/Планиране на продукцията
От години нашите инженери проектират машини, уреди и други компоненти в 3D формат с цел лесно разбиране и ориентирана към клиента документация
Поръчките минават през непрекъснат високотехнологичен контрол с цел оптимизирани продукти за нашите клиенти

Logistic for Delivery
Coordination of the delivery dates and the delivery to site of goods is a main duty of our project managers and their team
Логистика за доставка
Координацията на нашите дати за доставка и доставката на място на стоките са основно задължение на нашите управители на проекти и техните екипи

Packaged treatment plants
Пакетни пречиствателни станции

We design and produce individual treatment plant packages from five to 100.000 population equivalents and optimize plants with regard to lowest maintenance and service costs
Ние проектираме и произвеждаме индивидуални пакетни пречиствателни станции за еквивалент от 5 до 100 000 жители и оптимизираме станциите за най-ниски разходи за поддръжка и сервиз

Containerized Plants
Контейнерни станции

Through our Joint Venture with WWSG (Waste Water Solutions Group)
we are able to offer fully biological container waste water treatment plants Built in 10, 20 or 40 ft. ISO Norm Containers From 50 PE up to 10.000 PE (People Equivalents)
Чрез нашето съвместно предприятие с WWSG (Waste Water Solutions Group) ние успяваме да предложим изцяло биологични контейнерни пречиствателни станции за отпадни води 
Вградени 10, 20 или 40 фута контейнери по Норма ISO
От 50 до 10.000 еквивалентни жители

References
Референции

Range of activities/specification:
The WWTP treats the waste water with a capacity of 100.000 PE and consists of intake pumping station, pre-cleaning, biology, final clarification, sludge treatment with sludge thickening, digestion and sludge dehydration, pumping station for storm water basin, biogas treatment, emergency power plant and bio filter system
Обхват на дейностите/спецификация:
ПСОВ пречиства отпадните води с капацитет 100 000 е.ж. и се състои от входяща помпена станция, предварително очистване, биология, окончателно пречистване, третиране на утайката със сгъстяване, разграждане и обезводняване на утайката, помпена станция за вихров воден басейн, пречистване на био газ, аварийна електроцентрала и биологична филтърна система

We deliver mechanical equipment for municipal and industrial plants as supplier, cooperate with partners or we act as general contractor for turn-key solutions
Ние доставяме механично оборудване за общински и промишлени доставчици, в сътрудничество с партньорите ни или като главен изпълнител на ключови решения

As per the needs, we can also assemble all actual state of the art process solutions like
В зависимост от потребностите можем да монтираме всички най-съвременни решения като

 conventional mechanical-biological process
 конвенционален механично-биологичен процес
 SBR (Sequence Batch Reactor)
 SBR Реактор с последователни партиди
 MBR (Membrane Bio Reactor)
 MBR (Мемранен био реактор)
 C-Tech, etc.
 C-Tech, и др.

We can also offer process solutions/processes for achieving of high water quality (Water Reuse)
Освен това предлагаме решения на процеси/процеси за постигане на високо качество на водата (Повторно използване на водата)


Sewage treatment
Пречистване на канализационни води

The Company Ginzler covers with the mechanical equipment, widely by own production, the requirement of municipal and industrial plants in all capacity grade and process demands.
С механичното си оборудване фирма Ginzler покрива изискванията на общинските и промишлените инсталации във всякакъв капацитет и изисквания към процесите.

Achievement:
Постижения:

 Planning from process-technical concept up to detailed engineering
 Планиране от концепцията процес-техника до подробния проект
 Project management, Coordination of Planning, Delivery and Assembly at Site
 Управление на проекти, Координация на планирането, Доставка и Монтаж на място
 Production of main components in our own factory
 Производство на основните компоненти в нашия завод
 Transport, Storage
 Транспорт, Съхранение
 Assembly at Site/Assembly control by our own high qualified personal
 Монтаж на обекта/Контрол на монтажа от нашия високо квалифициран персонал

BACK

 

 

 

Сертификат за качество