STEEL CONSTRUCTION FOR HYDRAULIC ENGINEERING

                СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ХИДРОИНЖЕНЕРСТВОТО

Our delivery programme
Нашата програма за доставки

 

 Feeder Фидер, Inlet valve Входящ клапан,Channeling Канали, Bedplates Дънни плоскости,Dampers Демпфери,Dam Бент, Scrapers Стъргалки,  Screens Сита, Gas technical equipment Газово техническо оборудване, special purpose machinery manufacture Производство на машини за специални цели, Client-specific special design Специална конструкция според клиента

Production, Manufacturing
Продукция, Производство


On an area of 5.000 m2 we produce fittings and pipe sections for waste water treatment plants, pumping stations, waterworks and drainage systems
На площ от 5000 m2 ние произвеждаме фитинги и тръбни секции за пречиствателни станции за отпадни води, помпени станции, водопроводни и канализационни системи

With our cutting machines (laser, plasma, hydraulic) we develop each special construction for our clients. Our high qualified skilled workers, beneath 23 proved welders, ensure first class quality and high precision welding
С нашите машини за рязане (лазерни, плазмени и хидравлични) ние разработваме специални конструкции за нашите клиенти. Нашите висококвалифицирани и опитни работници, сред които 23 доказани заварчици, осигуряват отлично качество и висока точност на заварките

By implementation of all required final check routines we guarantee high quality products
С прилагането на всички необходими окончателни проверки ние гарантираме висококачествени продукти

The quality of our manufacturing is backed up by numerous certifications acc. norms like EN ISO 9001:2008 or EN ISO 18001:2007
Качеството на нашето производство се подкрепя от множество сертификации в съответствие с нормативи като EN ISO 9001:2008 или EN ISO 18001:2007

Screw Press
Шнекова преса

Fully Automatic Dewatering System
The screw press is continuously fed with sludge flocculated with polymer.
Ideal dewatering conditions can be attained through the simple method of monitoring the flocculation. A capacity of up to 1,000 kg of dry material per hour can be work up by different machine sizes.
Напълно автоматизирана система за обезводняване
Шнековата преса непрекъснато се захранва с утайка, флокулирана с полимер.
Идеалните условия на обезводняване се постигат чрез прост метод на наблюдение на флокулацията. Капацитет от 1000 kg сух материал за час може да се постигне от машини с различен капацтиет.

Heavy Duty Operation
The capability to adjust the screw geometry exactly to the needs of the sludge flocculated with polymer leads to a dewatering result that is equal to a high standard centrifuge system. The system uses a slow turning screw frequency (0.1 - 1 rotations/min) ,that guarantees low maintenance costs. The dewatered solidified filter cake is pushed out of the screw press continuously.
Работа при тежки условия
Възможността за регулиране на геометрията на шнека точно според потребностите на утайката, флокулирана с полимер, води до обезводняване, еквивалентно на центробежна система от висок стандарт. Системата използва бавно въртящ се шнек (0.1-1 оборота/минута), което гарантира ниски разходи за поддръжка. Обезводненият и втвърден кек от филтъра се избутва непрекъснато от шнековата преса.

List of references
Списък с референции

BACK

 

 

 

Сертификат за качество