GENERALSTEEL CONSTRUCTION  

                       СТОМАНЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

 Our employees stand out for many years of experience and special professional expertise in working and processing of stainless steel in different qualities
 Нашите служители притежават дългогодишен опит и специални професионални познания в работата и обработката на неръждаема стомана с различни свойства

Production, Manufacture
Продукция, Производство

 A full equipped plant specialized on economical welding by semi¬automatic technologies allows a production of stainless steel in best quality
 Напълно оборудваният завод, специализиран в икономичното заваряване по полуавтоматична технология, позволява производство на неръждаема стомана с най-добро качество
 
We produce in all size, weight and quality groups
Ние произвеждаме групи от всички размери, тегла и качество

• The basic material (Pipes, Profiles, Plates etc.) are prepared by different cutting methods (like laser, plasma cutting and water jet technique)
• Базовият материал (тръби, профили, плоскости и др.) се подготвят по различни методи на рязане (с лазер, плазма или водна струя)
 
• A processing of the cutted stainless steel parts can occur by Rotating, Curling, Bending, Staking, Drilling, Milling and Edging
• Обработката на изрязаните части от неръждаема стомана се извършва чрез въртене, усукване, огъване, изправяне, пробиване, валцоване и кантоване

 
• By application of the right of the different welding methods, Company Ginzler ensures resistance of corrosion and consistency of the work piece
• Чрез прилагане на правилен метод за заваряване фирма Ginzler осигурява устойчивост на корозия и дълъг живот на частите
 
• The last cut of our design products is done by a special final surface treatment (Blasting, Brushing, Lubricating) to be protected from impurity and mechanical damage
• Последният етап от производството на нашите продукти се състои от специална окончателна обработка на повърхностите (шлайфане, полиране, смазване) с цел предпазване от замърсявания и механични повреди
 
• Upon clients request a special surface design can be applied, for example by buffing or grinding
• По желание на клиента може да се направи специален дизайн на повърхността, например чрез издуване или чрез шлайфане

Assembly
Монтаж


Erection on site
To ensure high quality of our deliveries we normally involve our high qualified erection team for site execution
By continuous training and education of our erection staff we are able to cover all needs of a state of the art local erection, whether for the full scope or by supervision with QS-focus
Our Heads of site-teams, erection specialists, certified welders and skilled workers take care for first class implementation of our components into the plant on site


Строеж на място
За да осигурим високо качество на доставките, ние като правило включваме нашия високо квалифициран строителен персонал за изграждане на обекта
Чрез постоянно обучение и тренировки на нашия строителен екип ние успяваме да покрием всички нужди от високотехнологично строителство, както за пълния обхват, така и за надзора с фокус върху осигуряването на качеството
Нашите ръководители на екипи на обектите, строителните специалисти, сертифицираните заварчици и опитните работници се грижат за първокласното прилагане на нашите компоненти в инсталациите на обекта

BACK

 

 

 

Сертификат за качество