В Съдържателната Част:
Активно се засягат други важни подтеми като акцентът пада върху управлението и овладяването на стреса, при обучаваните, умело планиране  на времето, овладяване на кризисни ситуации, запознаване с основни творчески техники, които могат да се използват за планиране, техники на модериране и справяне с конфликти.
Управление на стреса
Как да намалим стреса, нервността при Работа/Като разглеждаме реализирането на задачите си като Проект, Проектно задание и съответно решение.

Еволюционни аспекти на стреса

Използване на „добрия“ стрес и избягване на „лошия“ стрес
Установяване и управляване на собствения модел Стрес – Реакция
Разпознаване на факторите на стреса и справяне с тях
6-те колони на овладяването на стреса – практически примери
Връзка между стреса и управлението на времето
Приоритетни задачи
Личен план и цели
  
Комуникационна теория и разрешаване на конфликти

 Обратна връзка – видове, специфики, правила
  
Специфики, предимства, подготовка, подводни камъни
Да се научим да управляваме успеха и стреса. За повишаване на работоспособността е необходима успешната самоорганизация на собствените ресурси.
В този семинар участниците ще научат повече как да се справят с изискванията на стреса във времена на промени и по-малко романтика. Защото голямата работоспособност е двигател, а и необходимост за професионалния успех, само ако възникващия стрес се изживее положително.
Програмата има за Цел да помогне на участниците да осъзнаят собствения стил на работа и мястото му в структурата "време и работа", да локализира причините за неефикасността на работата, да изгради усет за "изяждащите времето" - фактори (в ежедневието, в личния и професионалния живот), както и да оцени задачите и да постави приоритети. Запознава със спестяващи време техники на работа, с техники на анализ и вземане на решения, както и с такива за планиране на личните цели и задачи. Обсъждат се и се разработват конкретни мерки за преодоляване на проблемите във "времето и работата".
ВЪЗМОЖНО СЪДЪРЖАНИЕ
 Осъзнаване на собствения стил на работа и структурата на „време и работа” на собствената фирма
 Локализиране на пречките, за да се работи ефективно и ефикасно.
 Усет за причините за „изяждащите времето” фактори (в собствената сфера на дейност, възлови места във фирмата, външни отношения)
 Икономия на време и процеси на създаване на стойността
 Запознаване със спестяващи време техники на работа за анализ на проблемите, вземане на решения и планиране и упражняването им
 Намиране на баланс между освобождаващите и изяждащите времето фактори
 Разработване на конкретни мерки за преодоляване на проблемите в работата и времето
 Феноменът време. Какво се разбира под управление на времето?
 
 Професионални и лични цели при специализираното ни работно поведение и като Фирмени Стратегически Цели. Задачи. Определяне на приоритети.
 
 Планиране на работата и срещите – условие за добро управление на времето.
 
 АВС – анализ.
 
 Умението да делегираме.
 
 Разработване на конкретни мерки за преодоляване на проблемите в работата и времето.
 
 
МЕТОДИ НА РАБОТА
 
На преден план са конкретните въпроси и теми на участниците. За да могат да се реализират възможно най-много намерения и мерки в личната и специфичната за фирмата работа, за семинара се препоръчват 3 фази:
Подготвителна фаза и събиране на данни (с помощта на въпросник)
Семинар
Follow-Up (0,5-1 ден във фирмата)
Това помага за подобряване на реализацията. Споделят се първите резултати от приложението и там където са възникнали трудности, се обмислят „придружаващи” мерки.
 
ЦЕЛЕВА ГРУПА
 
Мениджъри и ръководители, които искат критично да анализират настоящото си поведение по отношение на времето
МЕТОДИ НА РАБОТА
 
На преден план са конкретните въпроси и теми на участниците. За да могат да се реализират възможно най-много намерения и мерки в личната и специфичната за фирмата работа, за семинара се препоръчват 3 фази:
1. Подготвителна фаза и събиране на данни (с помощта на въпросник)
2. Семинар
3. Follow-Up (0,5-1 ден във фирмата)
Това помага за подобряване на реализацията. Споделят се първите резултати от приложението и там където са възникнали трудности, се обмислят „придружаващи” мерки.
 
ЦЕЛЕВА ГРУПА
 
Мениджъри и ръководители, които искат критично да анализират настоящото си поведение по отношение на времето
Управление, коопериране “от разстояние”
Европейски Мениджмънт Център/Взаимодействие и съгласие/
Необходимостта за обучение се установява на място. Ситуацията и даденостите на „разпръснатите групи” винаги представляват особено предизвикателство за съответните ръководни кадри и служители.
Затова предлагаме, заедно с експертите по развитие на персонала и представителна извадка от подлежащите на обучение, да специфицираме очакванията на участниците.
При тази среща/анализ на ситуацията трябва да се разгледат следните, а също и други въпроси:
 Какво трябва да се промени? Защо трябва да се промени?
 На кого какви предимства дава ситуацията?
 Кой страда повече или по-малко от ситуацията?
 Какво след интервенцията (която трябва да се определи) трябва да стане по-различно, по-добро, трябва да се случва по-рядко или по-често?
 Кой по какво може да установи, че интервенцията е имала резултат?
 Какво ще стане, ако нищо не стане?
 
ЗА ОЧАКВАНИЯ РЕЗУЛТАТ
Ще научим повече за и как:
 да придобиете по-добър поглед над дейностите си
 да поставяте ясни приоритети
 да се сдобиете с повече свобода на действията за креативност и стратегия
 съзнателно да преодолявате, преборвате и избягвате стреса
 да спечелите повече време за семейството, приятелите и за себе си
 последователно да постигате поставените цели
 анализ на собствените фактори за успех и ефективност
 професионални & лични ценности, визии и цели
 време, приоритети & житейска нагласа
 7-те стъпки за независимост на времето
 система на 7-те шапки
 професионални & лични роли в баланс за времето
 стратегически ключови задачи
 от спешното към важното –  ключът към успеха
 последователно планиране на време, цели & успех
 приложение в практиката: планирано реализиране на поставените цели.
 
Яснота за следващите стъпки (стъпки за квалифициране или тренинг/супервайзери за ръководителите на групи или…) и схема за времето и количеството.

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество