Целите дават ориентация, концентрация и яснота, генерират енергия и мотивация за работа, създават сплотеност и отговорност и откриват пространства за творчество и повишават автономността
Формулираните цели все още не са приети цели
Ако не аз изпълнявам целите, тогава важна предпоставка за тяхното изпълнение е, одобрението на онези, които трябва да ги изпълняват
 
Въпроси, които могат да Ви помогнат за изясняване на одобрението:
 Колко време и енергия съм готов да вложа аз, са готови да вложат другите, за постигане на целите?
 С колко време и енергия разполагат участващите?
 Какви контрааргументи могат да се появят и как мога да ги оборя?
 Разбираеми ли са целите и в интерес ли са на другите?
 Кои спъващи постигането на целите фактори познавам?
 Кои стимулиращи фактори знам?
 Нормална ли е „субективната височина на целта“?
 Какви компетенции, правомощия и ресурси са необходими на служителя? Има ли ги той?
 Има ли доверие и мотивация да се заеме с нея?
 Какво влияние има служителят за постигането на целта? Може ли да предприеме нещо?
От едно допитване до 1000 немски мениджъри са установени следните пречки за успешно постигане на целите:
Пречки                                                          Има ли значение за мен?

 Поставените цели не са били достатъчно предизвикателни, не са оказали върху служителите стимул


 Целите на отделите не са били съгласувани с по-висшите цели 
 
 На служителя са били зададени нереалистични, дори утопични цели 
 
 Отговорностите не са били разпределени подходящо

 Повече служители са отговаряли за едно и също нещо

 Мениджърите са били прекалено тромави при включването на собствените си желания (или тези на по-висшия мениджмънт) в програмите на служителите


 Мениджърите не са обърнали внимание на трудностите, които са пречили на служителите; (смущения и не планирани задачи, които са отнели време)


 Мениджърите не са взели предвид дадените от служителите идеи и предложения за промени


 Мениджърите не а се замисляли достатъчно как да помогнат на служителите

 Мениджърите са пропуснали да съгласуват междинни цели zu vereinbaren, да се стремят към напредък и да предприемат стъпки за направляване


 Мениджърите не търсят нови, идващи отвън идеи и така поощряват укрепването на status quo


 Мениджърите продължават да държат на веднъж поставена цел, дори ако тя  се е оказала неподходяща, второстепенна или непостижима

BACK

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество