Управление на персонала и мотивиране на служителите
във време на промяна и криза
Мотивиране в трудна среда
Във време на криза фирмите се осланят преди всичко на изключителните постижения и креативността на своите служители. Да бъдат активирани, това е най-голямото изкуство на мотивацията.
 
Съкращаване на персонала – важни аспекти:
 Да се разделим с правилните хора
 Да приключим трудовите си взаимоотношения по възможно най-изгоден, но все пак социален начин
 Да проведем успешно разговора за уволнение
 
Преодоляване на емоциите и стреса
Разговорите при уволнение стресират и натоварват емоционално както служителите, така и ръководните кадри. За оставащите служители това е свързано с по-голямо натоварване. В тази връзка справянето с емоциите и стреса е важна тема от семинара!
 
Преосмисляне на собствения ръководен стил по отношение на неговата годност и приспособяването му при необходимост
 
Пестене и намаляване на разходите, но по правилния начин: 
 Намаляване на разходи за обучения и развитие, и въпреки това повишаване на квалификацията
 Непарични награди и признание
 Работа на непълен работен ден, неплатен отпуск, намаляване на извънредните часове, намаляване на отпуските и др.
 По-ефективно провеждане на срещите
Преодоляване на конфликти
Конфликтите в тежки времена се срещат по-често от обикновено. Затова е още по-важно за ръководните кадри, те да бъдат решени бързо и ефикасно.
Конфликтите съпътстват живота ни така, както ни обгръща въздухът. Конфликтите са противоречия. Те имат разрушителна сила, но могат да бъдат използване и положително. Целта на този Workshop е, да се запознаем с методи за превръщане на конфликтите в Win-Win-отношение. Най-важният инструмент за целта е освободената от смущения комуникация. Тъй като по-голямата част от комуникацията се възприема чрез невербални сигнали, ще бъден поставен акцент тъкмо върху тези сигнали и как те съзнателно да бъдат използвани.
 
 Какво са конфликтите?
 Обичаен модел на реакция и как да го променим
 Бранете началото – разпознаване на конфликта още в началото и навременно реагиране
 Как да запазя базата за разговор
 Как да стигна до win-win и продължението-решения?
 Какво иска моят партньор в конфликта?
 Какъв конфликтен тип съм?
 Да спечелим ядосаните събеседници
 Пласиране на посланието.
 Комуникационна типология според Р. Мукиели и П.Петров
 Стилове на водене на разговор и тяхното въздействие
 
Мисия, визия и стратегия
Те дават в бурни води надежда и енергия, за да можем да се вложим напълно. На повечето фирми им липсват тези три стълба, особено във време на криза. Какво трябва да се има предвид при тяхното разработване и формулиране, ще бъде интензивно дискутирано по време на семинара!
 
Основа за успеха на фирмата е разработването на успешна стратегия и нейното прилагане. Този модул Ви запознава с методите на стратегическото управление на фирмата, свързано с визията за бъдещото й развитие. Ще се разгледат проблемите, които биха могли да възникнат при прилагането на стратегията и начините за тяхното преодоляване. Участниците ще се запознаят с редица аналитични инструменти (SWOT-анализ, стратегически баланс, анализ на жизнеспособността на фирмата, анализи при реорганизацията на фирмата и много други), които ще могат да прилагат при планирането и управлението на фирмата.
 Стратегия – защо?
Стратегическо планиране / управление на фирмата
 Стратегически анализ
Вътрешен анализ
 Визия
 Идеал
 Основни ориентации
 Стратегически стопански единици (СЕЕ)
 Анализ на предимствата и недостатъците
 Основни стратегически поведения
Външен анализ
 Портфолио
 Заинтересовани страни
 Основни стратегии
Система за навременно предупреждение
 Каузална верига
 Анализ на сценария
 Слаби сигнали
 Опасности при разработката на стратегията
 Оценка на стратегията
 SWOT-анализ (Strength, Weakness, Opportunities, Threats)
 Контрол
„You can not overcommunicate in times of change“
Ефикасна и достоверна комуникация като ключ към успеха

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество