02/04/2013

От началотo на 2013 година ЕМЦ стартира нов проект „ Rural UP! Exploring Innovative Solutions to support low-skilled people fрom rural areas”, N 526656-LLP-2012-ES-GRUNDTVIG-GMPОсновната цел на проекта е да се надградят съществуващи иновативни инструменти за да се подпомогне нискоквалифицираната работна сила и местните общности в отдалечени и изолирани региони, откъснати от индустриалните градски центрове. Проектът предвижда разработването на всеобхватна териториална диагностика, каталог на успешни европейски иновативни практики, които да се трансферират и прилагат, както и на иновативни решения за устойчива заетост и развитие на предприемачеството. Този инструментариум ще бъде основа за разработване на местна пътна карта за обучения и предприемачество.

Надяваме се така да насърчим работата на съществуващите локални мрежи, да подобрим достъпа до обучение на всички представители на местните общности, да мотивираме местните хора да се ангажират с „учене през целия живот” като разработим и предлагаме персонализирано обучение, съобразено с нуждите на бизнес средата.

В изпълнение на дейностите по проекта Европейски Мениджмънт Център ще партнира с 5 европейски организации:

Federacin Empresarial Cacerea (Federation of Enterprises in Cceres), Spain;

Centre of Entrepreneurial Diffusion of Tuscany (CEDIT), Italy;

The Bildungswerk der Schsischen Wirtschaft gGmbH (BSW), Germany;

Lndliche Erwachsenenbildung Thringen e.V. (LEB), Germany;

Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent, France;

 

  

Сертификат за качество