19/11/2012

19.11.2012 г.-International supporting network for vocational and academic guidance staff


През месец ноември се състоя първата партньорска среща по проект iVOC – international supporting network for vocational and academic guidance staff

2012-1-DE2-LEO04-11725 , финансиран по програма Учене през целия живот, Леонардо да Винчи, партньорства. Партньорската мрежа се състои от десет организации от България (ЕМЦ), Германия, Испания, Италия, Португалия, Румъния, Турция, Холандия, Великобритания и Белгия.

Проектът има за цел:

Да анализира актуалните оферти за професионално и академично обучение в рамките на участващите страни-партньорки, както и техните образователни системи

Да идентифицира различните методологии, учебно съдържание, добавена стойност и т.н. в рамките на различни професионални облрасти и различни европейски страни.

Да се фокусира върху трансфера на знания, интеркултурния диалог, обмена на опит

Да подпомогне екипите от обучители в различни компании и професионални училища

Да се направят изводи за правилните компетенции, които трябва да притежават работещите в професионалното и академично обучение и как тези компетенции да бъдат развивани

Проектът е адресиран към малки и средни предприятия, центрове за професионално обучение и университети, доставчици на услуги във връзка с професионално и академично ориентиране.

http://www.august-horch-akademie.de/


 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество